Kapcsolat

Telefon: 06/20/234-7034, 06/20235-0157

Email: mksz@invitel.hu, korhazszovetseg@invitel.hu